ten va logo

E thay trên thanh công cụ như sau:

1.       Thiết bị khoa học kỹ thuật  thành Dịch Vụ/SERVICE

2.       Nội thất phòng thí nghiệm thành Giải pháp/SOLUTION

3.       Thiết bị dược phẩm, vaccine thành Chất Lượng/QUALITY

 

Ngoài ra e lấy màu sắc trên thanh công cụ trùng màu với màu logo nha.

X